Indicadors de la Llei de Transparència

A. Informació institucional i organitzativa

 A. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

   Següent

Núm d'indicador

DescripcióAccés a la informacióData d'actualització
 A.1. Informació institucional   
1Competències i funcions

Cartipàs municipal

Reglament Orgànic Municipal

Agost de 2019

 

2Organigrama de l'ens

Organigrama

Octubre de 2017
3Organismes dependents o vinculatsOrganismesAbril de 2017
4Organismes dels que forma part OrganismesGener de 2018
5Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon governCodiMarç de 2016
6

Agenda institucional dels alts càrrecs

Agenda

Octubre de 2019
7Agenda d'activitatsAgendaOctubre de 2019
8Dades generals de l'ensDadesFebrer de 2019
9Informació històrica sobre el municipiInformació històricaGener de 2017
10Informació del terme municipalInformacióGener de 2017
11Dades estadístiques

Dades

Juny de 2018

 A.2. Organització política i retribucions  
12Cartipàs: organització políticaCartipàsAgost de 2019
13Càrrecs electesCàrrecs electesAgost de 2019
14Grups municipalsGrups municipalsAgost de 2019
15Òrgans de govern i funcionsÒrgans de governAgost de 2019
16Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfíl, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.Perfíl , dades de contacte, retribucionsAgost de 2019
17Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecsDeclaracions d'activitats, patrimonials i d'interessosAgost de 2019
18Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecsLlista de ResolucionsAgost de 2019
 A.3. Empleats públics  
19Plantilla dels empleats públics  
20Relació de llocs de treball (RLT)  
21Tècnics de l'ens  
22Responsable de comunicació/premsa  
23Relació de contractes temporals i d'interinatge  
24Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics  
25Convocatòries de personal  
26Resultats de les convocatòries de personal  
27Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció  
28Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical  
29Alliberats sindicals  
30Resolucions sobre incompatibilitats  
   Següent

 

 

B. Acció de govern i normativaB. ACCIO DE GOVERN I NORMATIVA  Anterior  SegüentNúm d'indicadorDescripcióAccés a la informacióData d'actualització B.1. Acció de govern i partits polítics  31.Actes de pleActesAgost de 201932.Acords de junta de governActesOctubre de 201733.Resolucions i...
C. Contractes, convenis i subvencions Anterior  SegüentNúm d'indicadorDescripcióAccés a la informacióData d'actualització C.1. Relació de contractes  61.Licitacions en tràmit (perfíl del contractant)LicitacionsAgost de 201962.Contractes programatsContractes programatsOctubre de 201763.Relació de...
D. Gestió econòmica Anterior  SegüentNúm d'indicadorDescripcióAccés a la informacióData d'actualització D.1. Pressupost   83.PressupostosPressupostosAgost de 201984.Execució pressupostària trimestralExecucióOctubre de 201785.LiquidacionsLiquidacionsAbril de 201786.Compte generalCompte generalGener...
E. Serveis i tràmits Anterior  SegüentNúm d'indicadorDescripcióAccés a la informacióData d'actualització E.1. Tràmits  99.Instància genèricaInstànciaAgost de 2019100.Gestió TributàriaORGTOctubre de 2017101.Notificacions electròniquesNotificacionsAbril de 2017102.Factures electròniquesFacturesGener...
F. Participació Anterior  IniciNúm d'indicadorDescripcióAccés a la informacióData d'actualització F.1. Participació  120.Espais de participació  ciutadanaParticipacióAgost de 2019121.Xarxes socialsXarxesOctubre de 2017122.Processos participatius en tràmitProcessosAbril de 2017123.Consultes més...
B. Acció de govern i normativa B. ACCIO DE GOVERN I NORMATIVA Anterior Següent Núm d'indicador Descripció Accés a la informació Data d'actualització B.1. Acció de govern i partits polítics 31. Actes de ple Actes Agost de 2019 32. Acords de junta de govern Actes Octubre de 2017 33. Resolucions i ...
A. Informació institucional i organitzativa A. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA Següent Núm d'indicador Descripció Accés a la informació Data d'actualització A.1. Informació institucional 1 Competències i funcions Cartipàs municipal Reglament Orgànic Municipal Agost de 2019 2 Organigrama de ...
Subscriure a