Indicadors de la Llei de Transparència - D

D. Gestió econòmica

 

Anterior  Següent

Núm d'indicador

DescripcióAccés a la informacióData d'actualització
 D.1. Pressupost   
83.Pressupostos

Pressupostos

Agost de 2019

84.

Execució pressupostària trimestral

Execució

Octubre de 2017
85.LiquidacionsLiquidacionsAbril de 2017
86.Compte generalCompte generalGener de 2018
87.Tramitació de pressupostos, plantilles, i relació de llocs de treballDIBAMarç de 2016
88.

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària

Pressupost

Octubre de 2019
89.Cost de les campanyes institucionalsCost campanyesOctubre de 2019
    
 D.2. Gestió econòmica  
90.EndeutamentEndeutamentFebrer de 2019
91.Termini de pagament a proveïdorsTerminiGener de 2017
92.Auditories de comptesTribunal de ComptesGener de 2017
93.Indicadors de gestió econòmica

Indicadors

Juny de 2018

94.Cost efectiu dels serveisCost dels serveis 
    
 D.3. Patrimoni  
95.Convenis de col·laboracióInventariAgost de 2019
96.Convenis urbanísticsInventari de bénsAgost de 2019
97.Informació de l'execució dels convenisInventari de vehiclesAgost de 2019
98.Convocatòries de subvencions i ajutsNotaAgost de 2019
Anterior  Següent
Subscriure a