Indicadors de la llei de transparència - B

B. Acció de govern i normativa

B. ACCIO DE GOVERN I NORMATIVA

 

Anterior  Següent

Núm d'indicador

DescripcióAccés a la informacióData d'actualització
 B.1. Acció de govern i partits polítics  
31.Actes de ple

Actes

Agost de 2019

32.Acords de junta de govern

Actes

Octubre de 2017
33.Resolucions i decretsNotaAbril de 2017
34.Acords d'òrgans de governAcordsGener de 2018
35.Tauler d'edictes i anuncisTaulerMarç de 2016
36.

Convocatòries de sessions del Ple

Convocatòries

Octubre de 2019
37.Actes administratius amb incidència al domini públic i als serveis públicsActesOctubre de 2019
38.Actes objecte de revisió en via administrativaNotaFebrer de 2019
39.Resolucions administratives i judicials rellevantsLlista de sentènciesGener de 2017
40.Dictàmens de la Comissió Jurídica assessora i altres òrgans consultiusDictàmensGener de 2017
41.Notícies i opinions sobre les actuacions del govern i de l'oposició

Notícies i opinions

Juny de 2018

42.Opinions i propostes dels grups municipalsOpinions i propostes 
    
 B.2. Normativa, plans i programes  
43.EstatutsEstatutsAgost de 2019
44.Ordenances reguladores i reglamentsOrdenances reguladoresAgost de 2019
45.Ordenances fiscalsOrdenances fiscalsAgost de 2019
46.Plecs de clàusules generalsPlecAgost de 2019
47.Calendari i padrons fiscalsCalendari i padronsAgost de 2019
48.Tipus impositiusTipus impositiusAgost de 2019
49.Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre normesDirectivesAgost de 2019
50.Memòries i documents dels projectes normatius en curs

Iniciatives normatives previstes

Procediments normatius en curs

 
51.Avaluació de l'aplicació de les normesNota 
52.Plans i programes destacats sobre polítiques públiquesPlans i programes 
    
 B.3. Urbanisme  
53.Normativa d'urbanismeNormativa 
54.Planejament urbanisticPlanejament 
55.Informació geogràfica d'urbanismeInformació  
56.Plans territorials d'urbanismePlans  
57.Estudis d'impacte ambiental i paisagisticProjectes  
    
 B.4. Gestió documental i arxiu  
58.Calendari de conservació de la documentació i règim d'accés documentalCalendari 
59.Quadre de classificació documentalQuadre 
60.Resolucions sobre incompatibilitatsRegistre d'eliminació 
Anterior  Següent