Indicadors del Mapa Infoparticip@

Indicadors del Mapa Infoparticip@

 

 

1. TRANSPARÈNCIA DE LA CORPORACIÓ

 
 

1.1. Qui són els representants polítics?

 
1Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldesa: nom i cognoms, foto i partit polític?L'alcaldessa
2Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?Web de l'alcaldessa
3Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?Govern
4Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?Govern
5Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?Ple
6Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?Ple
7Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)? (en el cas que no percebin cap remuneració, s’explicitarà amb claredat)Retribucions dels càrrecs electes
8Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)?Declaracions
9Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa?Agenda
10Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...?Dades
11Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)Ple
   
 

1.2. Com gestionen els recursos col·lectius?

 
 

Com s’organitza i es planifica la gestió dels recursos col·lectius i quins serveis es presten?

 
12Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives? 
13Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern? 
14Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats 
15Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració? 
16Es publiquen les Actes del ple municipal? 
17Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple? 
18Es publica el Pla de Govern? 
19Es publica la normativa urbanística? 
20Es publica la normativa municipal? 
   
 

1.3. Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

 
21Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir? 
22Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs? 
23Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en cas que no se’ns facin s’explicitarà amb claredat) 
24Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament? 
25Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general? 
26Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories? 
27Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, i/o assessors dels grups polítics si es el cas, les seves funcions i el seu currículum?. (en els casos en que no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat) 
28Es publica l’oferta de treball de l’Ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en que no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat) 
29Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament? 
30Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada? 
31Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació? 
32Es publiquen les actes de les meses de contractació 
33Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades? 
34Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica? 
35Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors? 
36Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?
En els casos en què no es convoquin s’explicitarà amb claredat
 
37Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas?
en els casos en què no se n’hagi firmat cap, s’explicitarà amb claredat)
 
38Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació?
En els casos en què no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat
 
   
 

2. INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ

 
 

2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

 
39Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern? 
40Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?
No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició
 
41Es publiquen notícies sobre el desenvolupament del ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords? 
42Es dona informació històrica sobre el municipi? 
43Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals? 
44S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes? 
45Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació? 
   
 

2.2. Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

 
46Es dona informació al web sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte? 
47Es dona informació al web d’altres mecanismes o ens de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.? 
48Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l’indicador 47? 
49S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas 
50S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local? 
51S’ofereix al web la relació de serveis que es presten (Carta de Serveis) i els compromisos davant la ciutadania? 
52Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament? 

 

Consulta-ho al mapa d'Infoparticipa.