Indicadors ITA

A. Informació sobre la Corporació municipal

 A. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

   Següent

Núm d'indicador

DescripcióAccés a la informacióData d'actualització
 A.1. Informació sobre els càrrecs electes i el personal de l'Ajuntament   
1S'especifiquen dades biogràfiques de l'alcalde/ssa i dels regidors/res de l'Ajuntament

Dades biogràfiques

Agost de 2019

2Es publica l'Agenda institucional de l'alcalde/ssa

Agenda de l'alcaldessa

Octubre de 2017
3Es publica de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l'Alcalde/sa, i de la resta de càrrecs electes de l'Ajuntament. Abril de 2017
4Es publica la Relació de Llocs de Treball, així com la relació individualitzada de càrrecs de confiança  o personal eventual,  i import individual o col·lectiu de les seves retribucionsRLTGener de 2018
5Les dades bàsiques de tots i cadascún dels órgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com enllaços als webs del mateixosOrgans descentralitzatsMarç de 2016
6

La Relació de Llocs de Treball (RPT) o Plantilles de Personal dels órgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complert,  indicant-se la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existentes

Personal dels organismes

Octubre de 2019
7Les retribucions percebudes pels alts càrrecs (al menys de tots els càrrecs electes i dels Directors Generals si en hi ha) de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les Entitats participades pel mateix.RetribucionsOctubre de 2019
8El Registre d'Interessos d'Activitats i de Bens dels Alts càrrecs de l'Ajuntament.Registre d'interessosFebrer de 2019
    
 A.2. Informació sobre planificació, organització i patrimoni de l'Ajuntament   
9Els plans i programes anuals i plurianuals (vg. la Agenda Local 21, i/o el Pla o mapa Estratégic) municipals en els que es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució, i resultats o grau de consecució de objectius obtinguts

Agenda 21 Local

Pla estratègic municipal
Agost de 2019
10Un organigrama actualitzat que permeti comprendre l'estructura organitzativa de l'ajuntament i identificar a les persones responsables dels diferents órgans de govern i les seves respectives funcions, incloent en el seu cas les Juntes de Districte o o barris, així como coneixer les seves relacions de dependencia.Organismes
 
Agost de 2019
11Es publica la política o la forma de portar a terme la gestió, la conservació i l'eliminació dels documents i arxius de l'ajuntament.ArxiuAgost de 2019
12Es publica la relació revisada i/o actualitzada d' Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en régimen d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament, indicant el corresponent régim en cadascún d'ells.ImmoblesAgost de 2019
13Es publica la relació detallada de vehicles oficials (propis, llogats o cedits) adscrits a l'Ajuntament (incloent en el seu cas els dedicats a serveis públics)VehiclesAgost de 2019
14Es publica l'Inventari de Béns i Drets de l'AjuntamentInventari de bénsAgost de 2019
    
 

A.3. Informació sobre òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials municipals

  
15Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecsCodi 
16Ordres del dia prèvies dels Plens MunicipalsOrdres del dia 
17Actes íntegres dels Plens MunicipalsActes 
18Acords complets de les Juntes de Govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del PleActes 
19Arxius d'audio  o dels videos de les sessions dels Plens municipalsVídeos 
20Les resolucions judicials (amb un enllaç al seu contingut íntegre) que afectin a l'Ajuntament (en l'ordre contenció, laboral, etc.) (Si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament al web i no puntuarà com part de l'índex)Resolucions 
21Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autorizacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs (si no en hi hagués,  es publicarà expressamente en la web).Compatibilitat  
   Següent

 

C. Transparència econòmico-financera   SegüentNúm d'indicadorDescripcióAccés a la informacióData d'actualització C.1. Informació comptable i pressupostària  37Els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostaries i informació actualitzada (al menys...
B. Relacions amb la ciutadania i la societat, i participació ciutadana A. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA    SegüentNúm d'indicadorDescripcióAccés a la informacióData d'actualitzacióAnteriorB.1. Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals  22S'ha implantat al web una secció específica...
D. TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS, CONVENIS, SUBVENCIONS I COSTOS DELS SERVEIS    SegüentNúm d'indicadorDescripcióAccés a la informacióData d'actualització D.1. Contractacions   48S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractacióPerfil del...
E. Transparència en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambientAnterior  SegüentNúm d'indicadorDescripcióAccés a la informacióData d'actualització E.1. Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics  60Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els plànols i mapes que els...
F. Indicadors Llei de TransparènciaAnterior  IniciNúm d'indicadorDescripcióAccés a la informacióData d'actualització F.1. Visibilitat , canals i característiques de l'accés a la informació pública  65Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets,...