Indicadors ITA - C

C. Transparència econòmico-financera

   Següent

Núm d'indicador

DescripcióAccés a la informacióData d'actualització
 C.1. Informació comptable i pressupostària  
37Els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostaries i informació actualitzada (al menys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.

Pàgina pressupostos municipals

Agost de 2019

38Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcaldessa o Regidor Delegat.

Pàgina pressupostos municipals

Octubre de 2017
39Es publiquen els Pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartado específico de la web); (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes, s'indicarà expressament al web), i no puntuarà como part de l'índex.  
40L'indicador financer d'Autonomia fiscal: Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals)

Pàgina pressupostos municipals

Gener de 2018
41L'indicador financer de capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)Pàgina pressupostos municipalsMarç de 2016
42

L' entitat informa explícitament al web que publica les seves comptes a la Plataforma del Tribunal de Cuentas sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es)

 

 
    
 C.2. Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals  
43Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de l'Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat económico-patrimonial, Memòria, i liquidació del Pressupost).Pàgina pressupostos municipalsOctubre de 2019
44Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/Nº habitants); i b) Inversió per habitant (Obligacions reconogudes netes (Capítol VI y VII)/Nº habitants).

Pàgina pressupostos municipals

Febrer de 2019
45Es publica la informació sobre el període mig de pagament a proveidors d' acord amb la normativa d'estabilitat pressupostaria.

Període mitjà de pagaments

Agost de 2019
46Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors  
47Es publiquen els Informes d'Auditoria de comptes i les de Fiscalització por part dels Órgans de control extern (Càmara o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament como les de les entitats del sector públic municipal.  
   Següent