Indicadors ITA - D

D. TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS, CONVENIS, SUBVENCIONS I COSTOS DELS SERVEIS

   Següent

Núm d'indicador

DescripcióAccés a la informacióData d'actualització
 D.1. Contractacions   
48S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació

Perfil del contractant

Agost de 2019

49Es publiquen periódicament (como a mínim trimestralment) els Contractes menors realitzats per l'Ajuntament amb información detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic al web)

Perfil del contractant

Octubre de 2017
50

Les modificacions dels contractes realitzats per l'Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic al web)

Modificacions 
51S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació

Perfil del contractant

Gener de 2018
52Es publiquen les Actes de les Meses de ContractacióPerfil del contractantMarç de 2016
53

Les dades estadístiques sobre el percentatge en volumen presupostari dels contractes adjudicats a través de cada uno dels procediments previstos a la legislació de contractes del sector públic.

Dades estadístiques

 
54L'Ajuntament informa explícitament a la web de que publica els seus contractes a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) (directament o per agregació a la Plataforma de contractació autonòmica)Plataforma contractació 
    
 D.2. Convenis, comandes de gestió i subvencions   
55La relació de convenis i comandes de gestió subscrites, amb indicació de les parts firmants, el seu objecte i en el seu cas les obligacions econòmiques convingudes.Convenis 
56La relació detallada de subvencions i ajuts públics concedits pel Ajuntament, amb indicació del seu import, objetiu o finalitat i beneficiaris

Ajuts i subvencions

 
57Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen cada un dels Grups polítics municipals

Assignacions

 
    
 D.3. Subministradors i costos dels serveis  
58Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'AjuntamentLlista 
59Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públicsCost dels serveis 
   Següent