Indicadors ITA - E

E. Transparència en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient

Anterior  Següent

Núm d'indicador

DescripcióAccés a la informacióData d'actualització
 E.1. Plans d'ordenació urbana i convenis urbanístics  
60Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els plànols i mapes que els detallen

Urbanisme

Agost de 2019

61En relació amb l'àmbit mediambiental es publiquen: a) Les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius al mediambient, així com els informes de seguiment dels mateixos; b) Els estudis d' impacte ambiental, paisajístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals (si no han realitzat aquests estudis, s'indicarà expressament al web).

 

Geoportal urbanístic

Registre de planejament urbanístic

Expedients urbanístics

 

Octubre de 2017
62

Es publiquen (i es mantenen publicades) les modificacions aprovades del PGOU y els Plans parcials aprovats

Geoportal urbanístic

Registre de planejament urbanístic

Expedients urbanístics

 
63Es publica informació detallada dels Convenis urbanístics de l'ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució

Convenis

Gener de 2018
64

Es publica informació precisa sobre els usos i destinacions del sòl

Geoportal urbanístic

Registre de planejament urbanístic

Expedients urbanístics

Març de 2016
 

 

 

 
    
 E.2. Informació sobre licitacions d'obres públiques  
65Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiquesProjectes 
66Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants

Projectes

 
67El llistat d'empreses que han concorregut a cada una de les licitacions d'obres públiques convocades per l'Ajuntament.Contractació 
68

La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants a l'Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.

Contractació 
    
 E.3. Urbanisme i obres d'infraestructura  
69Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiquesPerfil del contractant 
70Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importantsPerfil del contractant 
71Es publiquen els indicadors: a) Inversió en infraestructures per habitant i b) Proporció d'ingressos d'Urbanisme sobre els ingressos totals (s'indicarà al web els conceptes inclosos com Ingressos urbanístics: Llicències urbanístiques, IBI, ICIO, aprofitament urbanístic, alienació de terrenys, etc.).  
    
 F.4. DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ  
72La web i/o el portal de transparència de l'Ajuntament destina un espai destacat o secció, fácilment visible i clarament identificable, per difondre el dret d'acces a la informació i per  facilitar l'accés a aquest procediment administratiu.Projectes 
73Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per al exercici del dret d'accés a la informació, i s'ofereix en tot cas a l'interessat/ada informació sobre les passes a seguir, horaris i requisits.Procediment 
74Es posa a disposició en la secció o portal de transparència de l'Ajuntament, un formulari web -o un canal electrònic- per formular sol·licituds d'accés a la informació públicaCanal electrònic 
75El canal electrònic de sol·licituds d' accés permet diversos tipus d'identificació de l'interessat, tals com una direcció d'email, autenticació electrònica ordinària (v.g. usuari i password), que no precisin de l'obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o l'aportació de dades fiscalsCanal 
76El canal electrònic de sol·licituts d'accés a la informació permet, d'una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de l'interessat/ada, o existeix un seguiment centralitzat de la gestió d'aquests expedients que permet conèixer la seva situació.  
77Es facilita des del web (o en el seu cas el portal de transparència) de l'Ajuntament un canal fàcil i accesible per la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l'Accés a la informacióCanal de queixes 
    
 F.2. Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública  
78Es difon d'una forma senzilla i clara en el web o en el portal de transparència de l'Ajuntament, les condicions i el procediment per presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informacióProcediment 
79Està operativa i clarament visible en el web l'àrea o entitat municipal responsable davant la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informacióDret accés 
80Es publicita en el web o en el portal de transparència de l'Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral al menys, de dades relatives a: Número de sol·licituds d'accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituts d'accés a la informació rebudes  
Anterior  Següent