Indicadors ITA - F

F. Indicadors Llei de Transparència

Anterior  Inici

Núm d'indicador

DescripcióAccés a la informacióData d'actualització
 F.1. Visibilitat , canals i característiques de l'accés a la informació pública  
65Es publiquen els plans i programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, medis i temps previst per a la seva consecució

Plans directors

Projectes/actuacions

Agost de 2019

66Es publica un organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència

Organigrama

Octubre de 2017
67

Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció, un cop són definitius

Informes Intervenció

 
  

 

 
 

F.2. Contractes, convenis i subvencions

 

 
68Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals, en el seu cas, s'hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicatarisPerfil del contractant 
69Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzatsPerfil del contractant 
70Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicatarisPerfil del contractant 
71

Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos a la legislació de contractes del sector públic

Perfil del contractant 
72Es publica la llista dels convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i, en el seu cas, les obligacions econòmiques convingudesConvenis 
73Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris  
    
 F.3. Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades  
74Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts càrrecs (almenys dels càrrecs electes,  i en el seu cas, Directors Generals) de l'Ajuntament i els màxims responsables de les Entitats participades pel mateix.Retribucions 
75Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en el cas de l'abandonament dels càrrecsNota 
76Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i de Béns dels alts càrrecs de l'Ajuntament (contemplat a la Llei de Bases de Règim Local)Declaracions 
    
 F.4. Informació econòmica i pressupostària  
77Es publica la llista d'Immobles (oficines, locals, etc.), tan propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament.Inventari 
78Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada sobre el seu estat d'execucióPàgina pressupostos municipals 
79

Es publiquen els comptes anuals / compte general de l'Ajuntament (balanç, compte de resultats econòmico-patrimonials, memòria i liquidació del pressupost)

Pàgina pressupostos municipals 
80Es publiquen els Informes d'Auditoria de Comptes i/o els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Càmera o Tribunal de Comptes), de l'Ajuntament i de les entitats del sector públic municipalSindicatura de Comptes 
Anterior  Inici