CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS DE LA RIBA 2017

print pdf
03/11/2017

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS DE LA RIBA 2017

Per Decret d’Alcaldia núm. 350/2017, de 31 d’octubre, es va aprovar la convocatòria per l’atorgament de subvencions o ajuts a entitats, associacions i agrupacions del municipi de la Riba per activitats realitzades durant l’exercici 2017.

Les bases reguladores per l’atorgament de subvencions que han esdevingut aprovades definitivament són les publicades al BOP de Tarragona núm. 62 de data 14 de març de 2012 i DOGC núm. 6088 de data 15 de març de 2012.

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’UN MES i s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al taulell d’anuncis municipal.