PLAÇA DE PEÓ DE BRIGADA - LABORAL TEMPORAL EN PRÀCTIQUES

print pdf
30/08/2017

PLAÇA DE PEÓ DE BRIGADA - LABORAL TEMPORAL EN PRÀCTIQUES

S’ha aprovat la convocatòria i les bases per seleccionar amb caràcter d’urgència una plaça de peó de brigada en règim laboral temporal en pràctiques, havent quedat una plaça vacant a la plantilla orgànica municipal, plaça assimilada al grup d’agrupacions professionals (AP). El text literal de les bases reguladores que integren la resolució es troben en el document adjunt:

/sites/riba/files/recursos/pdf/anunci_bases_peo_brigada_jenp_2017_2018.pdf