Subvencions Diputació de Tarragona

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

ANY 2017

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS: "Cicle de música Sona la Riba": 583,16 euros

SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS: Adquisició i instal·lació de plataforma elevadora al Casal Ribetà: 4.485,50 euros

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:

- Seguretat a les zones de bany (piscines): 7.047,66 €

 

ANY 2016

FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANETENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDIC: 1.738,69 €

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:
- Reducció d'animals peridomèstics i control de plagues (coloms i desratització): 1.676,11 €
- Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà (analítiques): 1.796,32 0€
- Seguretat a les zones de bany (piscines): 6.633,92 €

SUBVENCIÓ DE CARÀCTER EXCEPCIONAL - Reposició d'urgència de la xarxa d'aigua de la piscina municipal: 4.650,88 €

SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CULTURA - Conservació-Restauració de la Font de Cal Sisquet: 3.110,76 €


ANY 2015


ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ


- PLA ESPECIAL D’INVERSIONS MUNICIPALS 2015 (PEIM) Arranjament d’urgència del mur de la Crta. De Avda de la vila: 13.475,00 euros


-PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL: 12.162,50 €


MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA I TERRITORI


FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANETENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS
- Adquisició d’equipament mèdic format per espiròmetre i Otoscop-Oftalmoscop pediàtric. 3.688,05 €

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:
- Reducció d'animals peridomèstics i control de plagues (coloms i desratització): 4.778,86 €
- Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà (analítiques): 1.815,68 €
- Seguretat a les zones de bany (piscines): 7.398,14 €


CULTURA


INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ
- Obres de reforma diverses al local social: 5.975,40 €
- Manteniment equipaments culturals: 2.943,90€


PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS
- Activitats culturals en motiu de la diada de l'11 de setembre i Sant Jordi i activitats culturals del casal d'estiu i de nadal tradicional. 303,26 €
- Activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments: 9.257,00 €


ANY 2014


SAM- ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ


-PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL: 11.112,50 €

-SUBVENCIONS PER INTERESSOS DE PRÉSTEC 145,19 €


SUBVENCIÓ DEL PLA ESPECIAL D'INVERSIÓ SOSTENIBLE (PEIS)


-Execució de les obres de reforma de la Plaça del Pont : 13.474,67€

MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA I TERRITORI

FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANETENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS
- Instal·lació d'un punt d'informació digital, adquisició de cortines i mobiliari per la sala d'espera del consultori. 3.870,59 €

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:
- Reducció d'animals peridomèstics i control de plagues (coloms i desratització): 4.189,15 €
- Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà (analítiques): 1.863,95 €
- Seguretat a les zones de bany (piscines): 7.808,80 €

CULTURA

INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ
- Obres de reforma a l'edifici de la Casa Torrens (Casa d'entitats), tanca exterior de delimitació del casal ribetà, millora del paviment exterior del casal ribetà, i

adquisició de prestatgeries per la biblioteca municipal: 5.840,35 €
 

PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS


- Activitats culturals en motiu de la diada de l'11 de setembre i Sant Jordi i activitats culturals del casal d'estiu i de nadal tradicional. 300,00 €

- Activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments: 9.400 €


ANY 2013


SAM- ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ


PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL
-Funcionament llar d'infants municipal La Riba curs 2012-2013 5.250 €
SUBVENCIONS PER INTERESSOS DE PRÉSTEC 406.35€

MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA I TERRITORI

FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANETENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS
- Adquisició d'un dermatoscopi, d'un armari per desfibrilador, d'un electrocardiògraf i mobiliari per la sala d'infermeria.   5.955,87 €

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:
- Reducció d'animals peridomèstics i control de plagues (coloms i desratització)3.503,84 €
- Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà (analítiques) 1.810,45 €
- Seguretat a les zones de bany (piscines) 6.558,05 €


PATRONAT DE TURISME
- Edició on line d'un tríptic d'informació turística de La Riba. 85,89 €

CULTURA

INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ
- Instal.lació de cortines, guies per exposicions i adquisició mobiliari al casal d'avis i obres de millora del paviment, instal.lació porter automàtic i wifi a la llar

d'infants. 6.000,00 €


PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS
- Activitats culturals en motiu de la diada de l'11 de setembre i Sant Jordi i activitats culturals del casal d'estiu i de nadal tradicional. 301,02 €


ANY 2012


PRESIDÈNCIA


SUBVENCIÓ DE CARÀCTER SINGULAR, EXTRAORDINARI I PUNTUAL
- Inversió en un bé immoble per destinar-lo a aparcament públic dissuasori 6.000,00 €

MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA I TERRITORI


FINANÇAMENT DESPESES CONSULTORIS MÈDICS
- Adquisició d'un desfibril.lador, eliminació barreres arquitectòniques, instal.lació d'una pica a la consulta del metge.  4.500,00 €


ACTUACIONS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA
 - Tallers varis a l'Escola de La Riba 394,63 €


ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:
- Servei de socorrisme aquàtic i salvament de la piscina municipal  5.198,33 €
- Reducció d'animals peridomèstics (coloms i desratització) 3.025,32 €
- Control sanitari de l'aigua de consum humà (analítiques) 1.642,87 €

SAM


INTERESSOS DE PRÉSTEC - 1.259,87 €
PROJECTES DE XARXES LOCALS DE GAS
- Obertura rasa del gas al c. Fra Ignasi Carbó de La Riba 25.209,54 €

CULTURA


INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ
- Instal.lació d'una pica al local social, reparació de goteres a la Casa Cultura, equip de megafonia 6.230,72 €

 

Subscriure a